හැඳුනුම

ලිපිනය:
මාතර කඩවත්සතර ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය,
කොටුව
මාතර
819000
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 412 222 238
ෆැක්ස්:
+94 412 233 208

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

04
නොවැ2020

Curfew Licenses Format for Covid-19

කෝවිඩ් 19 යටතේ ඇඳිරිනීති බලපත්‍ර ලබාගැනීම

10
ඔක්2019

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය 2019-10-10 දින මාතර ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top