ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

04
Nov2020

Curfew Licenses Format for Covid-19

Curfew licenses Format for Covid-19

02
Jan2020

Event Calender - 2021

Event Calender 2021

Scroll To Top