2019 වර්ෂය තුලදී අපගේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා එම වර්ෂය තුල සත්‍ය වශයෙන් සිටි කාර්ය මණ්ඩලය පහත පරිදි විය.

තනතුර                                     සේවාව               ශ්‍රේණිය                                      මධ්‍යම රජය                                                        
අනුමත  පවතින පුරප්පාඩ
ප්‍රාදේශීය ලේකම් ශ්‍රී.ල.ප.සේ.  I  01 01 -
සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ශ්‍රී.ල.ප.සේ.   III/II 01 01 -
ගණකාධිකාරී ශ්‍රී.ල.ග.සේ.  III/II 01 01 -
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම්)   II 01 01 -
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම්)   II  01 01 -
පරිපාලන නිලධාරී   අධිශ්‍රේණි 01 01 -
පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී     01 01 -
අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්     01 02 -1
භාෂා පරිවර්තක සිංහල - දෙමළ     01 - 01
භාෂා පරිවර්තක සිංහල - ඉංග්‍රීසි     - 01 -1
රාජ්‍ය කළමණාකරණ සේවය රා.ක.ස.සේ. III/II/I 40 43 -3

තොරතුරු සන්නිවේදන හා

තාක්ෂණ සහකාර

ශ්‍රී.ල.තො.ස.තා.ස.සේ.   02 02 -
සංවර්ධන නිලධාරී (කාර්යාලගත)     21 23 -2
සංවර්ධන නිලධාරී (ක්ෂේත්‍ර)     73 73 -
සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක     02 02 -
විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරී     04 03 01
තාක්ෂණ නිලධාරී     02 02 -
තාක්ෂණ සහකාර     1 1 -
පිළිඟැනීමේ නිලධාරී     1 1 -
රියදුරු     2 2 -
කාර්යාල කාර්ය සහායක     10 11 -1
ග්‍රාම නිලධාරී     66 65 01

 

News & Events

04
නොවැ2020

Curfew Licenses Format for Covid-19

කෝවිඩ් 19 යටතේ ඇඳිරිනීති බලපත්‍ර ලබාගැනීම

10
ඔක්2019

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය 2019-10-10 දින මාතර ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top