ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ ඡායා රූපය සංවර්ධන නිලධාරීගේ නම දුරකතන අංකය

ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය

මාතර

E. GAyan Mewandika  ඊ. ගයාන් මෙවන්දික මයා +94 711 046 288

ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය

මාතර

D. Gallage  දිලීප ගාල්ලගේ මයා +94 718 374 405

ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය

මාතර

R.G. Sameera Navodaka  ආර්.ජී.එස්. නවෝදක මයා +94 717 777 588

ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය

මාතර

H.W.C. Ranganath  චන්දික රංගනාත් මයා +94 718 679 772

ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය

මාතර

Theshani Wickramarathna  ටී.කේ. වික්‍රමරත්න මිය +94 716 177 994

ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය

මාතර

H.P. Krishanthimala  එච්.ඒ. ක්‍රිෂාන්තිමාලා මිය +94 777 998 926

ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය

මාතර

Nadeeka Punchihewa  නදීකා පුංචිහේවා මිය +94 717 500 888
409ඒ - වල්ගම E.D. Anududdhika  ඊ.ඩී. අනුරුද්ධිකා මිය +94 711 046 725
409බී - වල්ගම උතුර H.K.D.D. Malkanthi  එච්.කේ. දීපා දිමුතු මිය +94 711 046 002
409සී - වල්ගම මැද R.G.R. Gunawardana  ආර්.ජී.ආර්. ගුණවර්ධන මයා +94 711 478 315
409ඩී - මාතොටගම L.W. Simaya Dilhani  එල්.ඩබ්. සිමායා දිල්හානි මිය +94 715 176 767
409ඊ - වෙලේගොඩ බටහිර Kasup Kumara Wellahewa  කේ.කේ. වැල්ලහේවා මයා +94 711 048 095
411ඒ - මඩිහ බටහිර J.P. Galappaththi  ජේ.පී. ගලප්පත්ති මිය +94 711 133 487
411බී - මඩිහ නැගෙනහිර N.S. Alagiyawanna  එන්.එස්. අලගියවන්න මිය +94 702 035 144
411සී - වල්ගම දකුණ K.D.A.S.D. Pushpakumara  කේ.ඩී.ඒ.එස්.ඩී. පුෂ්පකුමාර මයා +94 712 358 487
412 - පොල්හේන G.H. Sriyani Amarasena  ජී.එච්.සී. ශ්‍රියානි අමරසේන මිය +94 711 045 911
412ඒ - තොටමුණ K.A.D. Anoshika   කේ.ඒ.ඩී. අනෝෂිකා මිය +94 711 046 972
412බී - පඹුරණ K.A. Ajith Pushpakumara  කේ.ඒ. අජිත් පුෂ්පකුමාර මයා +94 713 629 119
414 - වෙලේගොඩ නැගෙනහිර G.M. Dilpika Priyangani  ජී.එම්. දිල්පිකා ප්‍රියන්ගනී මිය +94 711 047 545
414ඒ - හිත්තැටිය බටහිර H.G.D. Sanjeewani  එච්.ජී.ඩී. සන්ජීවනී මිය +94 711 746 953
414බී - හිත්තැටිය මැද J.K.C. Kumuduni  ජේ.කේ.සී. කුමුදුනී මිය +94 711 048 007
414සී - ඉසදීන් නගරය H.K. Iresha Lakmini  එච්.කේ. ඉරේෂා ලක්මිණී මිය +94 711 046 137
415 - නූපේ K.H.T. De Silva  කේ.එච්.ටී. ද සිල්වා මයා +94 774 004 441
415ඒ - වැලිවේරිය බටහිර Nadeeka Wasanthi Widanage  එන්.ඩබ්. විදානගේ මිය +94 711 046 367
416 - කොටුවේගොඩ උතුර L. Nilusha Darshani  එල්.එන්. දර්ශනී මිය +94 714 015 546
416ඒ - එළියකන්ද දකුණ Donald Chamikara Livera  ඩී.සී. ලිවේරා මයා +94 714 047 010
416බී - කොටුවේගොඩ දකුණ W.T. Charitha Dawpadi  ඩබ්.ටී. චරිතා ධෞපදී මිය +94 711 046 860
416සී - කොටුව L.M. Thamara Santhi  එල්.එම්. තමරා ශාන්ති මෙය +94 711 046 041
416ඩී - එළියකන්ද උතුර N.A.C. Malkanthi  එන්.ඒ.සී. මල්කාන්ති මිය +94 711 046 171
417ඒ - කඩේවීදිය නැගෙනහිර S.P. Sujeewa Indrani  එස්.පී. සුජීවා ඉන්ද්‍රානි මෙය +94 711 046 653
417බී - කඩේවීදිය දකුණ S.A. Mayuri Priyanga  මයුරි පී. සම්මුආරච්චි මිය +94 714 810 980
417සී - වල්පල K.K.C Sakunthala  කේ.කේ.සී. සකුන්තලා මිය +94 716 180 776
417ඩී - උයන්වත්ත උතුර P.H. Chathurika  පී.එච්. චතුරිකා මිය +94 711 046 231
417ඊ - වැලිවේරිය නැගෙනහිර Lasanthi Deepika Sannasooriya  එල්. දීපිකා සන්නසූරිය මිය +94 711 045 856
417එෆ් - කඩේවීදිය බටහිර W.K.T. Rukmali  ඩබ්.කේ.ටී. රුක්මලී මිය +94 711 045 980
417ජී - උයන්වත්ත Chandrika Sooriyaarachchi  චන්ද්‍රිකා සූරියආරච්චි මිය +94 711 047 539
417එච් - වේරගම්පිට L.A. Anusha Dilhani  එල්.ඒ. අනූෂා දිල්හානි මිය +94 715 575 505
419 - ගොඩගම H.G.A. NAdeeshani  එච්.ජී.ඒ. නදීශානි මිය +94 711 046 613
419ඒ - ඈදූව මදුරුදූව J.A.C. Damayanthi  ජේ.ඒ.සී. දමයන්ති මිය +94 711 045 821
420 - තුඩාව දකුණ Chandima RAmyakanthi  එම්.ටී.සී. රම්‍යකාන්ති මිය +94 711 045 961
420ඒ - හිත්තැටිය නැගෙනහිර Prasanjith Koswaththa  කේ.එම්. ප්‍රසන්ජිත් මයා +94 772 099 475
420බී - තුඩාව උතුර Vidurangi Hemanthi  ඩබ්.ඒ.වී. හේමන්ති මිය +94 711 045 956
420සී - තුඩාව නැගෙනහිර H.K. Chathurangi Inoka  චතුරංගි ඉනෝකා මිය +94 712 910 338
420ඩී - සුදර්ශී පෙදෙස Sanjeewa Abeysingha  සංජීව අබේසිංහ මයා +94 717 583 454
423 - කනත්තගොඩ දකුණ K.D. Thenabadu  කේ.ඩී. තේනබදු මිය +94 711 046 562
423ඒ - වැවහමන්දූව P.B.D. Nilukshala  පී.බී.ඩී. නිලුක්ෂලා මිය +94 717 409 667
423බී - කනත්තගෙඩ උතුර D.S. Munasingha  ඩී.එස්. මුණසිංහ මිය +94 711 046 683
425 - මැද්දවත්ත H.A.M.T. Gunasekara  එච්.ඒ.එම්.ටී. ගුණසේකර මිය +94 711 046 081
425ඒ - වේරදූව R.A.P.K. Ranadeera  ආර්.ඒ.පී.කේ. රණධීර මයා +94 711 046 791
425බී - රස්සන්දෙනිය N.I. Nandana  එන්.ඒ.අයි. නන්දන මයා +94 702 712 505
425සී - මැද්දවත්ත දකුණ P.C. Suraweera  පී.සී. සුරවීර මිය +94 714 656 262
426බී - වෙහෙරහේන W.B. Damayanthi  ඩබ්.බී. දමයන්ති මිය +94 711 045 860
426සී - මාකාවිට Lakmini Koralege  ලක්මිණී කෝරළගේ මිය +94 718 170 029
427 - නාවිමන දකුණ S.G. Kodithuwakkuarachchi  එස්.ජී. කොඩිතුවක්කුආරච්චි මිය +94 711 046 399
428 - නාවිමන උතුර K.H. Ajith Kumara  කේ.එච්. අජිත් කුමාර මයා +94 712 514 353
428ඒ - රුවන්ඇල්ල D.D. Menaka Ranjeewa Chandranath  මේනක රංජීව චන්ද්‍රනාත් මයා +94 715 185 796
428බී - පහළගොඩ B.G. Nirosha  බී.ජී. නිරෝෂා මිය +94 711 046 753
429ඒ - වැවඉහළගොඩ M.O.H.C Madurangani  එම්.ඕ.එච්.සී. මධුරංගනී මිය +94 712 614 042
429බී - ගන්දරාවත්ත Champika Malawala Arachchi  සී. මලවිආරච්චි මිය +94 711 045 949
430 - තල්පාවිල දකුණ A.G. Vihangi Tharanga  ඒ.ජී.වී. තරංගා මිය +94 711 045 754
430ඒ - තල්පාවිල උතුර Ruwan Rangana Thuduwewaththa  ආර්.ආර්. තුඩුවෙවත්ත මයා +94 711 046 876
430බී - නාකුට්ටියගම H.G.P.S. Kawmudu  එච්.ජී.පී.එස්. කව්මුදු මිය +94 716 306 285
443 - පරවාහැර උතුර W.K. Indika Niroshani  ඩබ්.කේ.අයි. නිරෝෂනී මිය +94 711 046 967
443ඒ - පරවාහැර දකුණ V.S. Samaraweera  වී.එස්. සමරවීර මිය +94 717 535 094
443බී - කොකාවෙල H.P. Nadeeka  එච්.පී. නදීකා මිය +94 711 046 594
443සී - පරවාහැර නැගෙනහිර G.P. Sooriyaarachchi
 
ජී.පී. සූරියආරච්චි මිය +94 711 045 845
446 - දීයගහ බටහිර S.C.Ihala Pathirana  එස්.සී. ඉහළපතිරණ මයා +94 711 045 806
446ඒ - දීයගහ නැගෙනහිර D.S. Sooriyaarachchi  ඩී.එස්. සූරියආරච්චි මයා +94 716 483 236
447 - කැකණදුර බටහිර Hemamali Ruwanpathirana  එච්. රුවන්පතිරණ මයා +94 717 308 575
447ඒ - කැකණදුර මැද M.A. Pradeepa Nilmini
 
එම්.ඒ.පී. නිල්මිණී මිය +94 713 377 245
447බී - කැකණදුර නැගෙනහිර A.R. Chushari  ඒ.ආර්. තුෂාර මයා +94 715 589 912
447සී - කැකණදුර උතුර S.P.N.P. Samarasingha  එස්.ජී.එන්.පී. සමරසිංහ මයා +94 711 046 909
447ඩී - කැකණදුර දකුණ S.W.H. Nishshanka  එස්.ඩබ්.එස්. නිශ්ශංක මයා +94 711 045 946

News & Events

04
නොවැ2020

Curfew Licenses Format for Covid-19

කෝවිඩ් 19 යටතේ ඇඳිරිනීති බලපත්‍ර ලබාගැනීම

10
ඔක්2019

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය 2019-10-10 දින මාතර ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top