කොට්ඨාශය   නම   තනතුර ලිපිනය දුරකථන අංකය
මාතර නගරය   හත්තසිංහ අරච්චි මයා වෛද්‍ය රෙජිස්ට්‍රාර් මාතර

+94 714 226 197

+94 413 401 855

වල්ගම   ටී.එම්. ශාන්ති ද සිල්වා මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් මාතර

+94 712 294 834

+94 412 221 572

නාවිමන          
පරවාහැර   ඒ්.ඩබ්.පී. ධර්මදාස මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් මාතර +94 728 451 420
කැකණදුර   කේ.පී. වීරසිංහ මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් මාතර

+94 724 124 556

+94 412 264 774

නාවිමන II   අයි.එච්. මාතුලතා මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් මාතර

+94 775 976 192

+94 412 223 338

කඩේවීදිය          
කොටුවේගොඩ   එම්.ජී.එම්. රස්ලි මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් මාතර +94 777 651 280
වේරගම්පිට   ඩී. විජේධීර මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් මාතර

+94 774 549 580

+94 412 233 518

තුඩාව   එස්.එච්.සී. දේශිකා හේවගේ මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් මාතර

+94 715 785 087

+94 412 225 097

මාතර   එම්.එම්. ෆෙයිලූල් අම්ජාඩ් මයා මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් මාතර

+94 712 896 949

+94 773 859 749

News & Events

04
නොවැ2020

Curfew Licenses Format for Covid-19

කෝවිඩ් 19 යටතේ ඇඳිරිනීති බලපත්‍ර ලබාගැනීම

10
ඔක්2019

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය 2019-10-10 දින මාතර ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top