• රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
  • මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
  • පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව - ගාල්ල
  • ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
  • විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව
  • පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

News & Events

04
නොවැ2020

Curfew Licenses Format for Covid-19

කෝවිඩ් 19 යටතේ ඇඳිරිනීති බලපත්‍ර ලබාගැනීම

10
ඔක්2019

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය 2019-10-10 දින මාතර ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top