අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම සංවිධානයේ නම ලියාපදිංචි අංකය සභාපතිගේ නම දුරකථන අංකය
1 කනත්තගොඩ දකුණ සුහද සුභ සාධක සංවිධානය 2010/135 ඒ. මුණසිංහ මයා +94 412 228 487
2 නූපේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ප්‍රවීණයන්ගේ සංසධය 2007/44 එස්.එච්. අජිත් කුමාර +94 412 283 863
3 වේරදූව මැද්දවත්ත පොදු සේවා සමිතිය 2014/232 අනුරංග සංජීව දික්කුඹුර මයා +94 
4 තල්පාවිල දකුණ තල්පාවිල ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය 2006/06 ටී.ඩබ්. විනී ද සිල්වා මයා +94
5 ගන්දරාවත්ත ඉසුරු සරණ සුභසාධක සමිතිය 2007/67 කමල් බඹරැන්දගේ මයා  
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          

News & Events

04
නොවැ2020

Curfew Licenses Format for Covid-19

කෝවිඩ් 19 යටතේ ඇඳිරිනීති බලපත්‍ර ලබාගැනීම

10
ඔක්2019

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය 2019-10-10 දින මාතර ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top