කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 412 222 238

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය
දීපිකා කේ. ගුණරත්න මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 412 233 208 / +94 718 613 770 +94 412 233 208
එම්.එම්. රත්නායක මිය සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 412 222 646 / +94 711 285 144  
ඩබ්.එම්.සී.ඩී. වීරසිංහ මයා ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්) +94 412 222 087 / +94 718 425 204  
ටී. වනිගසේකර මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම්) +94 412 230 030 / +94 718 407 620 +94 412 230 030
එස්.ඒ.එම්.ඒ. සඳමාලි මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම්) +94 412 230 030 / +94 714 198 828  
අරුණි සෙනරත් යාපා මිය පරිපාලන නිලධාරී +94 412 222 823 / +94 714 396 224  
ජේ. නාවුරුන්නගේ මයා පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී +94 412 222 238 / +94 774 127 911  
ඒම්.ඩබ්. විජේබන්දු මයා අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් +94 412 222 238 / +94 714 396 032  
නිලූකා දේවසිංහ මිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් +94 412 222 238 / +94 714 469 565  

News & Events

04
නොවැ2020

Curfew Licenses Format for Covid-19

කෝවිඩ් 19 යටතේ ඇඳිරිනීති බලපත්‍ර ලබාගැනීම

10
ඔක්2019

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය 2019-10-10 දින මාතර ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top