ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
දිසත්‍රික් මහ රෝහල මාතර +94 412 222 261
ආසිරි පුද්ගලික රෝහල උයන්වත්ත, මාතර +94 417 501 501
ආසිරි පුද්ගලික රෝහල ධර්මපාල මාවත, මාතර +94 414 390 900
මොහොට්ටි පුද්ගලික රෝහල මාතර +94 412 222 737
සමූපාකාර රෝහල මාතර +94 412 222 084
ධම්සිරි ආයුර්වේද රෝහල ඇලවේල්ල, මාතර +94 412 225 930
සිත්සුව ආයුර්වේද රෝහල හිත්තැටිය මැද, ඇලවේල්ල, මාතර +94 718 301 571
දසි්ත්‍රික් ආයුර්වේද රෝහල අපරැක්ක, මාතර +94 412 264 583

News & Events

04
නොවැ2020

Curfew Licenses Format for Covid-19

කෝවිඩ් 19 යටතේ ඇඳිරිනීති බලපත්‍ර ලබාගැනීම

10
ඔක්2019

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය 2019-10-10 දින මාතර ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top