නම/ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
මාර/ රාහුල විද්‍යාලය රාාහුල හංදිය, මාතර +94 412 222 749
මාර/ සුජාතා විද්‍යාලය මාතර +94 412 222 313
මාර/ මාතර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය රාහුල පාර, මාතර +94 412 224 301
මාර/ ශාන්ත තෝමස් කුමර විදුහල මාතර +94 412 222 123
මාර/ ශාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය වල්පල, මාතර +94 412 222 549
මාර/ ජනාධිපති විද්‍යාලය කොටුව, මාතර +94 412 227 108
මාර/ මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය මාතර +94 412 227 720
මාර/ ශාන්ත මරියා කන්‍යාරාමය මාතර +94 412 224 008
මාර/ ශාන්ත සර්වේශස් විද්‍යාලය මාතර +94 412 222 288
මාර/ ඉල්මා විද්‍යාලය කොටුවේගොඩ, මාතර +94 412 227 439
මාර/ පඹුරණ ශාරිපුත්ත මහා විද්‍යාලය පඹුරණ, මාතර +94 412 221 531
මාර/ මහානාම මහා විද්‍යාලය වල්ගම, මාතර +94 412 227 746
මාර/ දාරුල් උලුම් මහා විද්‍යාලය මාතර +94 412 228 430
මාර/ තල්පාවිල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය තල්පාවිල, මාතර +94 412 264 216
මාර/ තලල්ල උතුර මහා විද්‍යාලය තලල්ල උතුර, කැකණදුර +94 412 264 648
මාර/ ඕල්කොට් ප්‍රාථමික විද්‍යාලය වේරගම්පිට, මාතර +94 412 225 349
මාර/ උයන්වත්ත ප්‍රාථමික විද්‍යාලය උයන්වත්ත, මාතර +94 412 237 119
මාර/ නිල්වලා ප්‍රාථමික විද්‍යාලය පල්ලිමුල්ල, මාතර +94 412 228 372
මාර/ මාතර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය තුඩාව, මාතර +94 412 237 342
මාර/ තල්පාවිල මිහිඳු විද්‍යාලය තල්පාවිල, මාතර +94 412 264 672
මාර/ අනුර විද්‍යාලය මාතර +94 412 222 360
     

News & Events

04
නොවැ2020

Curfew Licenses Format for Covid-19

කෝවිඩ් 19 යටතේ ඇඳිරිනීති බලපත්‍ර ලබාගැනීම

10
ඔක්2019

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය 2019-10-10 දින මාතර ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top